Prawo

PRAWO BUDOWLANE

Stan prawny na dzień 28 czerwca 2015 roku

Obejmuje uchwaloną przed Sejm RP ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych
Rozdział 7. Katastrofa budowlana
Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Rozdział 9. Przepisy karne
Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe
Załącznik Załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
   
   

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Uwaga! od 01.01.2014 nastąpiły zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, których celem jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania budynków na ciepło.

brzmienie od 01-01-2014

Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Dział III. Budynki i pomieszczenia
Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków
Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe
Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania
Dział VIII. Higiena i zdrowie
Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami
Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe
Załącznik 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu1
Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii
Załącznik 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny
   
   

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Stan prawny obowiązujący od dnia 9.10.2013 roku.

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego
Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe
Załącznik Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu
   
   

USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Stan prawny na dzień 26.09.2014 r.

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
Rozdział 3. Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach
Rozdział 4. Zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków
Rozdział 5. Krajowy plan działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii
Rozdział 6. Przepisy karne
Rozdział 7. Przepisy zmieniające
   
   

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

brzmienie od 2011-08-10

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie
Rozdział 3. Planowanie przestrzenne w województwie
Rozdział 4. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
Rozdział 5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe
   
   

USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego
Rozdział 2. Podmiot prawa autorskiego
Rozdział 3. Treść prawa autorskiego
Rozdział 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych
Rozdział 5. Przejście autorskich praw majątkowych
Rozdział 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów
Rozdział 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych
Rozdział 8. Ochrona autorskich praw osobistych
Rozdział 9. Ochrona autorskich praw majątkowych
Rozdział 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
Rozdział 11. Prawa pokrewne
Rozdział 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
Rozdział 12a. Kontrola produkcji nośników optycznych
Rozdział 13. Fundusz Promocji Twórczości
Rozdział 14. Odpowiedzialność karna
Rozdział 15. Przepisy przejściowe i końcowe