Załącznik 1. Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu

Załącznik Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu.17)

Lp. Miejsce powołania normy Numer normy Tytuł normy (zakres powołania)
1 § 6 ust. 4 PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków
2 PN-EN ISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3 PN-EN ISO 4157-3:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4 PN-EN ISO 6284:2001 Rysunek budowlany - Oznaczanie odchyłek granicznych
5 PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu
6 PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
7 PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
8 PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
9 § 8 ust. 2 pkt 9 PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych