Rozdział 9. Przepisy karne

Art.90.

 

Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane,

 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Art.91.

 

1. Kto:

 

1) udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów,

 

2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

2. (uchylony).

 

Art.91a.

 

Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Art.92.

 

1. Kto:

 

1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75 lub art. 79,

 

2) nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,

 

3) utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów,

 

podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.

 

2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej:

 

1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych organów;

 

2) (uchylony).

 

Art.93.

 

Kto:

 

1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5

 

ust. 1–2b, [zmiany obowiązują od dnia 9.03.2015 r. - ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, art. 43 (Dz.U. 2014 poz. 1200 z dnia 8.09.2014 r.)]

 

1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10,

 

2) (uchylony),

 

3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2,

 

4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,

 

5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41 ust. 5,

 

6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,

 

7) (uchylony),

 

8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4, [zmiany obowiązują od dnia 9.03.2015 r. - ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, art. 43 (Dz.U. 2014 poz. 1200 z dnia 8.09.2014 r.)]

 

9) nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, [zmiana obowiązuje od dnia 9.03.2015 r. - ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, art. 43 (Dz.U. 2014 poz. 1200 z dnia 8.09.2014 r.)]

 

9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2,

 

9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5,

 

10) nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem,

 

11) sporządza i przekazuje do obrotu prawnego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie posiadając uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 8,podlega karze grzywny. [uchylony z dniem 9.03.2014 r. - zmiana obowiązuje od dnia 9.03.2015 r. - ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, art. 43 (Dz.U. 2014 poz. 1200 z dnia 8.09.2014 r.)]

 

Art.94.

 

Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.