Załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

 

Kategorie obiektów budowlanych

 

 

Współczynnik kategorii obiektu (k)

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)

 

 

Kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne

 

 

2,0

 

 

1,0

 

 

Kategoria II - budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Kategoria IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

 

 

5,0

 

 

1,0

 

 

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie

 

 

10,0

 

 

1,0

 

 

Kategoria VI - cmentarze

 

 

8,0

 

 

1,0

 

 

Kategoria VII - obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze

 

 

7,0

 

 

1,0

 

 

Kategoria VIII - inne budowle

 

 

5,0

 

 

1,0

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)

 

(kubatura w m3)

 

 

≤2500

 

 

>2500- 5000

 

 

>5000- 10000

 

 

>10000

 

 

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

 

 

4,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

 

 

6,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

 

 

4,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych.

 

 

5,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XIII - pozostałe budynki mieszkalne

 

 

4,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

 

 

15,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

 

 

9,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

 

 

12,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe

 

 

15,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XVIII - budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego

 

 

10,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XIX - zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych

 

 

10,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)

 

 

≤1000

 

 

>1000 - 5000

 

 

>5000- 10000

 

 

>10000

 

 

Kategoria XX - stacje paliw

 

 

15,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XXI - obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

 

 

10,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XXII - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi

 

 

8,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(powierzchnia w ha)

 

 

≤1

 

 

>1-10

 

 

>10-20

 

 

>20

 

 

Kategoria XXIII - obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska

 

 

10,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XXIV - obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne

 

 

9,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(długość w km)

 

 

≤1

 

 

>1-10

 

 

>10-20

 

 

>20

 

 

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

 

 

8,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(długość w m)

 

 

≤20

 

 

>20-100

 

 

>100-500

 

 

>500

 

 

Kategoria XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

 

 

9,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

 

 

5,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(wysokość w m)

 

 

≤20

 

 

>20-50

 

 

>50-100

 

 

>100

 

 

Kategoria XXIX - wolno stojące kominy i maszty

 

 

10,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(wydajność w m3/h)

 

 

≤50

 

 

>50-100

 

 

>100-500

 

 

>500

 

 

Kategoria XXX - obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

 

 

8,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5