Rozdział 6. Przepisy karne

 

Art. 41.

 

Kto:

 

1) sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej, nie spełniając wymagań, o których mowa w art. 17,

 

2) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2,

 

3) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1,

 

4) dokonuje kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, nie spełniając wymagań, o których mowa w art. 24 ust. 1

 

– podlega karze grzywny.

 

Art. 42.

 

Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 41, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.).