Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

§ 328.

1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób, zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych:

1) wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)], obliczona według przepisów wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), jest mniejsza lub równa wartości maksymalnej obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3;

2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

1a. Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

1b. Budynek, który spełnia wymagania minimalne określone w ust. 1, na dzień 31 grudnia 2020 r., a w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością − na dzień 1 stycznia 2019 r., jest budynkiem o niskim zużyciu energii.

2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.

§ 329.

[Maksymalna wartość wskaźnika EP]

1. 1. Maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

EP = EPH+W+ ΔEPC+ ΔEPL; [kWh/(m2· rok)]

gdzie:
EPH+W – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ΔEPC – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
ΔEPL – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

2. Cząstkowe wartości wskaźnika EP, o których mowa w ust. 1, określa się zgodnie z poniższymi tabelami:
Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej

Lp Rodzaj budynku Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH+W [kWh/(m2rok)]
od 1.01.2017 r. od 31.012.2020 r.*)
1 Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny 95 70
b) wielorodzinny 85 65
2 Budynek zamieszkania zbiorowego 85 75
3 Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej 290 190
b) pozostałe 60 45
4 Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny 90 70
*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością

CZĄSTKOWE WARTOŚCI WSKAŹNIKA EP NA POTRZEBY CHŁODZENIA

Lp Rodzaj budynku Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPCna potrzeby chłodzenia [kWh/(m2rok)]*)
  od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r.**)
1 Budynek mieszkalny: ΔEPC= 10 Af,C/Af ΔEPC= 5 Af,C/Af
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny
2 Budynek zamieszkania zbiorowego ΔEPC= 25 Af,C/Af
3 Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe
4 Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

gdzie:
Af − powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona), określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków [m2],
Af,C powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (chłodzona), określona zgodnie z ww. przepisami [m2].

*) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2·rok).
**) Od 1 stycznia 2019 r. − w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub
organ administracji publicznej i będącego jego własnością.

Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia

Lp Rodzaj budynku Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia ΔEPL [kWh/(m2·rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku t0 [h/rok]*)
od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r.**)
1 Budynek mieszkalny: ΔEPL = 0 ΔEPL = 0

a) jednorodzinny

b) wielorodzinny

2 Budynek zamieszkania zbiorowego

dla t0 < 2500
ΔEPL = 50

dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 100

dla t0 < 2500
ΔEPL = 25

dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 50

3 Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe
4 Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny
*) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2·rok).
**) Od 1 stycznia 2019 r. − w przypadku budynku zajmowanego przez

3. W przypadku budynku o różnych funkcjach użytkowych maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowaniana nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

EP = Σi(EPi· Af,i) / ΣiAf,i; [kWh/(m2·rok)]

gdzie:
EPi − wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla części budynku o jednolitej funkcji użytkowej o powierzchni Af,i, obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w ust. 1,
Af,i − powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona) dla części budynku o jednolitej funkcji użytkowej, określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

4. Wymagania określone w § 328 ust. 2 uznaje się za spełnione, jeżeli okna oraz inne przegrody przeszklonebi przezroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom określonym w pkt 2.1.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.”